Registrácia

 

Termín na posielanie abstraktov uplynul 1. 11. 2023.
Tu sa môžete prihlásiť na konferenciu a zaplatiť konferenčný poplatok. Link aj poplatok je rovnaký bez ohľadu na to, či ide o aktívneho či pasívneho účastníka/účastníčku.

 

Konferenčný poplatok je 100 eur pri úhrade do 1. 12. 2023, a 120 eur po tomto termíne.

Zlacnený študentský konferenčný poplatok pre denných študentov a študentky bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia je 50 eur do 1. 12. 2023 a 70 eur po tomto termíne.

 

KATEGÓRIE A NORMY PRÍSPEVKOV

 

1.  Prezentácia (20 minút prednáška + 10 minút diskusia)

Jazyk: slovenčina, čeština alebo angličtina

Prezentácia je určená pre široké publikum osôb. Na prezentáciu bude k dispozícii štandardná technická podpora (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovadlo s prepínačom prezentácie). O inú technickú podporu je potrebné požiadať dodatočne. Užitočné tipy, ako viesť efektívnu prednášku, nájdete v monografii (kapitola 8 in Neusar, Charvát a kol. 2012).
V prípade neúčasti prednášajúceho alebo prednášajúcej z tej istej sekcie sa zvyšné prednášky môžu rovnomerne predĺžiť.

 

2. Sympózium (90 minút)

Jazyk: slovenčina, čeština alebo angličtina

Sympózium je určené pre široké publikum účastníkov a účastníčiek. Predstavujem možnosť venovať sa jednej téme do väčšej hĺbky. Je možné ho poňať dvoma spôsobmi:
1. Výskumníci a výskumníčky z jedného tímu odprezentujú čiastkové výsledky alebo jednotlivé aspekty svojho projektu a zároveň zhrnú aj celkový zmysel, ktorý ich príspevky tvoria dokopy.
2. Spoja sa výskumníci a výskumníčky, ktorí sa venujú jednej téme, ale v rôznych tímoch a projektoch a budú prezentovať svoje, kľudne navzájom veľmi rôznorodé až si odporujúce výsledky, názory alebo prístupy.

V rámci sympózia je priestor na 3 plnohodnotné príspevky aj s diskusiami, no v prípade záujmu ponúkame určitú možnosť zorganizovať sympózium v inom zložení (napr. kombinovať dlhšie a kratšie príspevky, spojiť diskusiu, atď.). Na prezentáciu bude k dispozícii štandardná technická podpora (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovadlo s prepínačom prezentácie).

 

3.  Workshop (90 minút, podľa dohody možné upraviť čas)

Jazyk: slovenčina, čeština alebo angličtina

Workshop je interaktívna prednáška pre menší počet osôb, ktorých požadovaný počet je potrebné uviesť v prihláške (maximálne 30). Workshop by mal zabezpečiť interaktivitu medzi prednášajúcim/ prednášajúcou a publikom. Pre workshop bude k dispozícii technická podpora.

 

4.  Poster

Jazyk: slovenčina, čeština alebo angličtina

Poster má rozmery 90 cm (šírka) × 120 cm (výška) – pri zvislom umiestnení. Čas konania posterových sekcií bude uvedený v programe. Autori a autorky sú povinní byť prítomní počas posterovej sekcie, aby mohli odpovedať na individuálne otázky publika. Tipy, ako vytvoriť efektívny poster, napr. tu: (kapitola 9 in Neusar, Charvát a kol. 2012). Poznámka: časť „abstrakt“ nie je klasický abstrakt, ale stručná upútavka. Môže ísť napríklad o hlavné zistenia.

 

5. 5 minútový teaser (5 minút, bez diskusie)

Jazyk: slovenčina, čeština alebo angličtina

5 minútový teaser je určený pre široké publikum účastníkov a účastníčiek. Ide o možnosť poreferovať stručne o čiastkových výsledkoch svojho výskumu, vzbudiť záujem kolegýň a kolegov o svoj výskum alebo projekt, urobiť reklamu svojmu novému článku alebo knihe a podobne. Bolo by výborné, ak by tento nový inovatívny formát dokázal rozprúdiť (kuloárové) diskusie o otvorených témach alebo dokonca naštartovať budúce spolupráce. Na prezentáciu bude k dispozícii štandardná technická podpora (notebook, dataprojektor, elektronické ukazovadlo s prepínačom prezentácie).

 

Organizátori a organizátorky si vyhradzujú právo na prípadné zmeny podľa aktuálnych potrieb.