Program

Tu si môžete prelistovať knihu abstraktov.

Program konferencie XIX.
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku

pondelok 27. 01. 2020

08.00 – 09.00 Registrácia
09.00 – 09.15 Otvorenie konferencie
09.15 – 10.00 POZVANÁ PREDNÁŠKA (aula) >
Čermák, I., Miovský, M.: Historie konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku“ ve světle vývoje euroamerické kvalitativní psychologie
10.00 – 10.30 Prestávka na kávu
10.30 – 12.00
SYMPÓZIUM 1
(aula)
Biografické rozprávania nielen o socializme
Chair: Vrzgulová, M., Voľanská, Ľ.
Kreisslová, S., Nosková, J.: Generace a oral history
Voľanská, Ľ.: Robiť antropológiu doma.
O medzigeneračne prenášaných
predstavách o bývaní
Vrzgulová, M., Voľanská, Ľ.: Súčasné obrazy socializmu
SEKCIA 1
(B027)
Ako poznávame sami seba v psychoterapii
a poradenstve
Moderuje: Charvát, M.
Malůš, M. et al.: Motivy, faktory a efekty terapeutického procesu pobytu v podmínkách chamber REST
Charvát, M. et al.: Kroky ve tmě – proces sebepoznávání při terapii tmou
Záhorcová, L.: Pamätáte si, ako sa s vami rodičia rozprávali o smrti? Kvalitatívna analýza socializácie
o smrti a zvládania smrti počas detstva
WORKSHOP
(A118)
Atlas.ti pre začiatočníkov
Šindelář, M.
12.00 – 12.30
POSTEROVÁ SEKCIA (priestor pred miestnosťami B027, B028 a B029)
Bajnarová, M.: Tvůrčí proces: Sebe-poznávání a sebe-vyjádření
Boldišová, N., Popper, M.: Ako sú manželstvo vs. kohabitácia vnímané z pohľadu kvality života, motivácií a bariér
Böhmer, K.: Ak to hovoríš ty! Vplyv kognitívnej autority na prijímanie informácií o agende EÚ
Gurňáková, J., Marcinechová, D.: Poslovia zlých správ. Plusy, mínusy a zmysel metódy hodnotenia komunikačných zručností zdravotníckych profesionálov v simulovaných súťažných situáciách
Hnatkovičová, D., Bianchi, G.: Polyamoria – možnosti jej výskumu
Huráková, Z.: Možnosti, limity a špecifiká výskumu singles na Slovensku
Lauko Jacková, V.: „Sociológia osobného života“ ako možný nástroj kvalitatívneho skúmania rodičovstva
Lukačovič, M., Plichtová, J.: Subjektívne vnímané riziká a nebezpečenstvá psychedelických drog v subkultúre užívateľov psychedelík – predbežné výsledky
Olejárová, D.: Procesy akulturácie u slovenských študentov počas krátkodobých pobytov v zahraničí
Smith Slámová, R.: Volba placených tříd na veřejné základní škole – metodologická dilemata
Vaško, L., Lukšík, I., Marková, D., Guillaume, M., Šebíková, L.: Láska ako sebapoznanie
Záhradníková, Ľ.: Melodika hudby a života alebo Povedz mi svoj príbeh
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 15.00
SYMPÓZIUM 2
(aula)
Narativita jako cesta k sebepoznání
Chair: Chrz, V.
Poláčková Šolcová, I. et al.: Implicitní a explicitní motivy v narativech středního věku
Dubovská, E., Chrz, V.: Příběhy změny v skupinové psychoterapii: typy narativního ztvárnění
Čermák, I. et al.: Sebepoznání česko/slovenské psychologie: analýza autobiografického vyprávění významných psychologů
SEKCIA 2
(B027)
My a oni: Poznáme sa? Moderuje: Belán, D.
Molnár Satinská, L.: Jazyková biografia ako prostriedok identifikácie jazykových problémov
Belán, D., Popper, M.: Súčasné vzájomné postoje a vzťah členov slovenskej majority a maďarskej minority na Slovensku
Paholíková, V.: Laické reprezentácie ľudskosti v kontexte dehumanizácie sociálnych skupín
Papcunová, J.: Online hate: výskum nenávistných postojov (k migrantom) na internete
WORKSHOP –
1. skupina
(B029)
Piš a poznej sám sebe (autoetnografie)
Wiesner, A.
(max 10 ľudí)
WORKSHOP
(A118)
Atlas.ti pre stredne pokročilých
Šindelář, M.
15.00 – 15.30 Prestávka na kávu
15.30 – 17.00
SYMPÓZIUM 3
(aula)
Sebapoznanie
skrze intimitu
Chair: Lukšík, I.
Lukšík, I. et al.: Ako skúmať intimitu?
Guillaume, M. et al.: Premena Ja v dobe tekutej lásky
Bianchi, G.: Riziká sebapoznania a riziká intimity
SEKCIA 3
(B027)
Sebapoznanie cez profesionálne roly 
a identity
Moderuje: Hargašová, L.
Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K.: Profesní identity excelentních akademiků
a akademiček
Hargašová, L.: Reprezentácie lásky a ich konzekvencie pre zlaďovanie intimity a profesionality v náhradnej rodinnej starostlivosti
Galasová, M., Kaššaiová, Z.: Ako sa vnímame? Zdravotnícki profesionáli verzus pacienti
Lemešová, M., Sokolová, L.: „Budem vôbec dobrou učiteľkou…?“ proces sebapoznávania
v učiteľstve
WORKSHOP –
2. skupina

(B029)
Piš a poznej sám sebe (autoetnografie)
Wiesner, A.
(max 10 ľudí)
WORKSHOP
(A118)
Atlas.ti pre pokročilých
Šindelář, M.
17.00 – 17.15 Krátka prestávka
17.15 – 18.00 POZVANÁ PERFORMANCE (aula) >
Neusar, A.: Poznej sám sebe, než bude hůř. Příběh odvahy.
19.00 Spoločenský večer v Café Nervosa na Zámockej ulici 30. Odchod od 18.15 spred fakulty. Ak chcete ísť individuálne: na zastávke Radničné námestie pri fakulte nastúpte na trolejbus 212, pri Prezidentskom paláci (Hodžovo námestie) prestúpte na trolejbus 203 alebo 207, vystúpte na zastávke Zámocká, pokračujte dole Zámockou. Cesta trolejbusom trvá približne 30 minút, SMS lístok (prázdna správa na 1140) stojí 1€. Účastníci so zahraničným mobilným operátorom si môžu zakúpiť 30 minútový lístok (0,90€) v automate alebo novinovom stánku.

 

utorok 28. 01. 2020

09.00 – 09.45 POZVANÁ PREDNÁŠKA (aula) >
Halama, P.: Kvalitatívny výskum prechodu z práce na dôchodok (alebo psychometrik robí kvalitatívny výskum)
09.45 – 10.00 Krátka prestávka na kávu
10.00 – 11.30
SYMPÓZIUM 4
(aula)
Rómovia, politická komunikácia, verejná politika
a kolektívna akcia: ako to skúmame (spoločné sympózium projektov DG Justice PolRom a PERCOM)
Chair: Lášticová, B., Findor, A.
Popper, M. et al.: Ako skúmať normatívny kontext predsudkov voči Rómom: možnosti zmiešaného výskumného prístupu
Hargašová, L. et al.: Dokážeme zmapovať
a zhodnotiť intervencie na zmierňovanie
predsudkov voči Rómom? Cesta cez metodologické prekážky
Findor, A. et al.: Apely na proporcionálnu
distribučnú spravodlivosť zmierňujú etnocentrickú zaujatosť pri posudzovaní politík
 
SEKCIA 4
(B027)
Ako poznávať svet online
Moderuje: Petrjánošová, M.
Petrjánošová, M.: Ako (kvalitatívne) skúmať virtuálne/ digitálne/
online/ internetové/ sprostredkované aspekty sociálneho bytia?
Doležal, M.: Informační technologie a lidé: současná role kvalitativního výzkumu
ve „vědě o počítačích“
Fúsková, J. et al.: Laické diskurzy
tradičných
a alternatívných rodičovstiev v online priestore
SEKCIA 5
(B029)
Zmiešané
výskumné prístupy
Moderuje: Kajanová, A.
Uhrecký, B.: Vieme skúmať emočnú reguláciu kvalitatívne? Stav poznania a prospekt do budúcnosti
Kajanová, A. et al.: Kvalitativní aspekty kvantitativního výzkumu – standardizace testu Woodcock Johnson IV
u romských dětí
Konečná, H.: (Re) definice dárcovství, altruismu, autonomie
a solidarity v době rozvoje technologií využívajících části lidského těla?
Krása, J.: Kvalitativní charakteristiky vývoje narativní paměti
11.30 – 13.00 SMUTNÉ JAZYKY (aula)
projekcia filmu (2018) a diskusia s jedným z jeho tvorcov Jozefom Tancerom
o identite a jazyku karpatských Nemcov
13.00 – 13.15 Ukončenie konferencie
14.15 – 15.45 POSTKONFERENČNÝ WORKSHOP PRE VÝSKUMNÍKOV A VÝSKUMNÍČKY V RANOM ŠTÁDIU KARIÉRY
(A118)
Masaryk, R.: Ako uspieť v akademickom svete: Návod na prežitie