KONFERENCE

XVIII. QAKonference „Hledání kvality“

XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Všem účastníkum QAK 2019 v Budějovicích děkujeme že přijeli, podělili se o své zkušenosti s výzkumem, a vyslechli zkušenosti ostatních. Myslíme si, že se konference povedla, z čehož máme velkou radost.

Nějaké fotky z konference najdete zde.

E-verze brožury s abstrakty se dá stáhnout zde

Těšíme se na setkání na některém z dalších ročníků konference. Ten nejbližší, QAK 2020 bude v Bratislavě 27.-28. 1. 2020, informace k němu se začnou objevovat v blízké době právě na tomto webu. Kolegové ze Slovenska nás ještě zvou i na další dvě konference, blízké tématům, jimiž se mnozí z nás zabývají: 

 • 15.-17. 7. 2019 International Society of Critical Health Psychology – ISCHP 2019 (ischp2019.sk)
 • 25.-29. 8. 2020 European Health Psychology Society – EHPS 2020 (ehps.net)

Ať se Vám daří nejen v kvalitativním výzkumu!

Za budějovický organizační tým Hana Konečná a Alena Kajanová

 

 

 

Program

ROZVRŽENÍ VYZVANÝCH PŘEDNÁŠEK

PONDĚLÍ

8:00 – 12:00 Registrace

9:00 – 9:10 Zahájení konference (sál E)

9:10 – 10:40 Představení sympozií (sál E)

 • KVALITNÍ SEX? (Zlatko Pastor, Praha)
 • TRADIČNÉ A ALTERNATÍVNE RODIČOVSTVÁ A KVALITA ŽIVOTA (Miroslav Popper, Bratislava)
 • LZE POZNAT KVALITNÍ VÝZKUM? (Iva Stuchlíková, České Budějovice)

10:40 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:45 Keynote (sál E)

 • KVANTITA, KVALITA A PERFORMATIVITA: MĚŘIT, VYPRÁVĚT A PROMĚŇOVAT (Alice Koubová, Praha)

11:45 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Vyzvaná přednáška (sál E)

 • ROZPRAVA O KVALITATIVNÍ METODOLOGII (Ivo Čermák, Brno; Zdeněk Konopásek, Praha; Hedvika Novotná, Praha; Roman Švaříček, Brno)

15:00 – 15:20 Přestávka

15:20 – 16:50  Představení sympozií

Sympozium RODINA 1 (sál E)

 • Kalousová, Z. Kvalitativní metodologie a zkoumání spokojenosti v partnerských vztazích
 • Konečná, H. Alternativní či „non-standard“ formy rodičovství v kontextu asistované reprodukce
 • Fialová, J. Hledání kvality v diskuzi o Istanbulské úmluvě
 • Lukšík, I. Reprezentácia rodičovstva v kresťanských textoch na Slovensku

Sympozium KVALITA ŽIVOTA 1 (sál F)

 • Šrobár, Š. Čo rozumieme kvalitou života
 • Černý, D. Teorie dobrého života
 • Payne, J. Křehkost lidského života a co s ní?
 • Kallová, N. Šťastie a ťažkosti pri jeho výskume

Sekce KVALITATIVNÍ VÝZKUM 1 (sál G)

 • Műhlová, K.H.  Kvalitativní výzkum v metodologii vědeckého zkoumání hudby
 • Linkov, V. Chybějící teoretické zdůvodnění číselných metod v psychologii: Cesta k lepšímu výzkumu?
 • Kaplan, C. Jak se hrají EEG neurofeedback hry?

 

16:50 – 18:20

Sympozium RODINA 2 (sál E)

 • Hargašová, L., Lukšík I. Dieťa v náhradnej starostlivosti: najlepší záujem vzťahovej väzby
 • Sudová, M. Změna vnímání pěstounské péče na přechodnou dobu
 • Fúsková, J. Reprezentácie gej a lesbických rodičovstiev
 • Honzová, I. Kvalita rodičovství u žadatelů o náhradní mateřství z pohledu právníka

Sympozium KVALITA ŽIVOTA 2 (sál F)

 • Doležal, A. Je respekt k „autentickému rozhodnutí“ pacienta nutnou podmínkou pro kvalitní rozhodování medicínského personálu?
 • Štefančíková, M. Očekávaný a skutečný efekt akupunktury vnímaný pacienty s mígrénou

od 19:00 Společenský večer


POSTERY (učebny U9 a U10)

 • Bužgová, R., Kozáková, R. Kvalitativní analýza nenaplněných potřeb pacientů s progresivním neurologickým onemocněníém v pokročilé fázi nemoci
 • Čáp, J., Žiaková, K. Gurková E. Skúsenosti s využitím nástroja CAPS Qualitative Research Checklist
 • Drahoňovský, J. Sociální svět odsouzených
 • Hajduchová, H. Kvalitativní analýza případů pádů hospitalizovaných
  pacientů pomocí programu Atlas.ti 8
 • Švestková, R. Prevence kyberšikany a ochrana dětí před před on-line hrozbami
 • Váchová, M. Morální distres u učitelů na ZŠ
 • Záhradníková,Ľ. Eminentná učiteľka hudobného umenia alebo Cesta ku kvalitnej výučbe – výskum životného príbehu
 • Žiaková, K., Čáp, J., Gurková, E.  Nastaviť hlavu – zvyknúť si, že potrebuješ pomoc: Dôstojnosť pacienta so sklerózou multiplex

ÚTERÝ

9:00 – 9:45 Vyzvaná přednáška (sál E)

 • HĽADANIE DÔVERYHODNEJ HISTÓRIE KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU: „THE MAKING OF“ (Rado Masaryk, Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová, Bratislava)

9:50 – 10:50 Vyzvané přednášky (sál E)

 • ŠKOLA – ODKUD KAM? (Stanislav Suda, České Budějovice)
 • POJEM KVALITY PŘEKLADU V PROSTŘEDÍ POSKYTOVATELŮ JAZYKOVÝCH SLUŽEB – PŘEKLADOVÉ PŘÍRUČKY A STYLISTICKÉ POKYNY JAKO UKAZATEL STRATEGIE V OBLASTI KVALITY (Tomáš Svoboda, Praha)

10:50 – 11:10 Přestávka

11:10 – 12:40

Sekce KVALITATIVNÍ VÝZKUM 2 (sál E)

 • Stulík, O. Ekvivalentní význam: nutný ohled na „kvalitu“ při měření populismu
 • Petrjánošová, M., Blažeková K. Mladí ignoranti alebo mladí aktívni občania a občianky?
 • Moravec, P., Slezáčková, A. Představa Boha u věřících silně ztotožněných s katolickou církví
 • Motlová, L., Švestková, R. Využití kvalitativního výzkumu v rámci zmapování sociálního vyloučení seniorů žijících v domácím prostředí v ČR

Sekce KVALITA A VÝZKUM VE ŠKOLSTVÍ 1 (sál F)

 • Pěnička, J. Kvalitný učiteľ a profesný štandard učiteľa
 • Nota, J. Dialogické jednání s vnitřním partnerem: podpora rozvoje pedagogické kondice studentů učitelství
 • Smetáčková, I. Učitelské vyhoření – dotazník versus rozhovor
 • Čejková, I., Harvánková, K. Kvalitní výuka = úspěšný student?

12:40 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:30

Sekce KVALITATIVNÍ VÝZKUM 3 (sál E)

 • Vincze, S., Dan, J. Kritéria kvality kvalitatívneho výskumu: 3 pohľady
 • Chrz, V. Kvalita jako figuralita: o jedné (okrajové) možnosti, jak zkoumat kvalitativně
 • Linkov, V. Základem kvality výzkumu je uvědomění si významu použitých pojmů v daném kontextu: Příklad výzkumů na základě lexikální hypotézy
 • Krása, J. Kvalita nekvality – chyby v dětském vyprávění

Sekce KVALITA A VÝZKUM VE ŠKOLSTVÍ 2 (sál F)

 • Kesselová, J. Kvalitatívny výskum ranej reči detí v slovenčine
 • Hovorková, E. Aspekty bilingvismu v praxi
 • Viktorová, I. Analýza rozhovorů s učiteli základních škol: porovnávání dvou odlišných skupin a práce s intuicí
 • Nohavová, A.  Didaktická případová studie jako způsob ověřování kvality výuky psychologie
 • Ptáčníková, V. Využití informačních technologií při výuce cizojazyčné odborné komunikace v nelékařských oborech

15:30 Ukončení konference


PŘEDSTAVENÍ VYZVANÝCH PŘEDNÁŠEK, SYMPOZIÍ

 

KVANTITA, KVALITA A PERFORMATIVITA: MĚŘIT, VYPRÁVĚT A PROMĚŇOVAT

Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR, Praha.

Anotace: Performativní hledisko přispívá k výzkumu lidské subjektivity a zkoumání životního prospívání významnou perspektivou. Jeho východiskem je především to, že 1. lidská řeč sestává z performativů, které nic neoznačují, nic nevyprávějí, ale něco vytvářejí.  Lidské jednání sestává z performancí, které dávají bytí tomu, co ztělesňují 2. mezi primární kategorie lidského života patří aktivity, které nejsou k ničemu dobré a jejichž pojmové uchopení je bytostně rozporované (hra, umění). 3. můžeme rozvinout metody zkoumání, které mapují trhliny, a pohyby ve status quo nikoli proto, abychom je měli zmapované, ale abychom rozevřeli prostor pro změnu skrze generativní sílu ambiguity a neurčitosti.

Na příkladu fenoménu hry (jako struktury, nástroje interpretace a transitivního prostoru) a na příkladu výzkumu uměním se význam performativního hlediska pokusím ilustrovat.

 

ROZPRAVA O KVALITATIVNÍ METODOLOGII

Diskutující:  Ivo Čermák, Psychologický ústav AV ČR, Brno; Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha; Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha; Roman Švaříček, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU, Brno.

Anotace: V každé ze čtyř dvacetiminutových tematických částí vždy jeden diskutující nejprve nastolí své téma a s ním související otázky a poté proběhne diskuse. Čtyři diskutující zde zastupují čtyři oblasti kvalitativního výzkumu: 1) sociologii, 2) antropologii, 3) pedagogiku a 4) psychologii.

1) Zdenek Konopásek se bude ptát, lze-li vůbec mluvit o nějakém kvalitativním výzkumu: Sdílíme v různých metodách a otázkách natolik společných základů, že dává smysl uvažovat nějaký „kvalitativní výzkum“? Je „kvalitativní“ totéž co ne-statistický? Jde o data či typ údajů, anebo o otázky, které klademe? Anebo, ještě obecněji, o pojetí sociologie?

2) Hedvika Novotná bude svými otázkami směřovat k možnostem psaní učebnic o kvalitativním výzkumu: Uvažujeme-li kvalitativní výzkum jako vždy šitý na míru sledovanému výzkumnému problému, je možné psát a napsat učebnici o kvalitativním výzkumu? Tj. situovaný a relační proces výzkumu nějak standardizovat? Jak takové učebnice číst, jak s nimi zacházet?

3) Roman Švaříček se svými otázkami zaměřuje na vztah subjektivního a objektivního: Předpokládá se, že kvalitativní výzkum je intepretativistický v tom smyslu, že usiluje o mapování subjektivních perspektiv aktérů, zatímco kvantitativní výzkum je pozitivistický v tom smyslu, že se snaží o popis objektivní reality. Je toto rozlišení korektní a užitečné? Jaký je vztah subjektivního a objektivního v sociálně vědním výzkumu? Má smysl kombinovat oba přístupy – kvalitativní a kvantitativní? Mohou si být v něčem vzájemně užitečné?

3) Ivo Čermák se ptá: Jak tancovat a básnit v krajině kvalitativního výzkumu, aneb jak se vyhnout střepům kvantity? Vychází z toho, že jedině subjektivity mohou konstituovat naše poznání. Tzv. objektivní poznání je tvořeno tkání subjektivní zkušenosti všech, kteří participují na jeho tvorbě. Poetika naší zkušenosti je metodologickým štítem, kterým odrážíme zjednodušování. Estetika pohybu v krajině zkušenosti je zdrojem imaginativních variací významů. Krátce řečeno: nepochybujte o subjektivním, pozorujte zkušenost a interpretujte jí s využitím všeho nejlepšího, co v sobě najdete.

 

LZE POZNAT KVALITNÍ VÝZKUM?

Iva StuchlíkováPedagogická fakulta  JU, České Budějovice.

Anotace: Odpověď je nejednoznačná; jak všichni tuší, rozpoznat kvalitní výzkum záleží na vymezení toho, co to kvalitní výzkum je.  V Čechách se po několik let potýkáme se snahou najít metodiku, jíž bychom kvalitu výzkumu poměřovali, ale nejsme  – eufemisticky řečeno – příliš úspěšní. Zdá se, že při hodnocení kvality výzkumu nelze, jako u žádného jiného hodnocení, pominout hodnotovou stránku věci – tedy jaký je cíl (co je  žádoucí hodnotou) a kdo ho stanovuje.  Pak teprve přichází na řadu druhé trápení – a to jsou otázky „měření“, tedy jak zjistit stávající stav, jak zjistit v čem je jiný od cílového a jak posoudit, zda daný konkrétní výzkum pomáhá tuto diskrepanci zmenšit. Když se takto, v duchu doby accountability, vypořádáme s tím, v jakém rámci se v současnosti při „rozpoznávání“ pohybujeme, nastává trápení třetí a ještě závažnější – zkoumání souvisí s poznáním a poznáváním, s otázkami poznatelnosti a smyslu tohoto činění. Shrnuto jednou větou: poznat kvalitní výzkum, podobně jako poznat kvalitní život nelze, ale nelze se však přestat o to snažit.

 

POJEM KVALITY PŘEKLADU V PROSTŘEDÍ POSKYTOVATELŮ JAZYKOVÝCH SLUŽEB – PŘEKLADOVÉ PŘÍRUČKY A STYLISTICKÉ POKYNY JAKO UKAZATEL STRATEGIE V OBLASTI KVALITY

Tomáš Svoboda, ÚTRL FF UK

Abstrakt: Příspěvek se zaměří na následující tematické okruhy:

Pojem institucionálního překladu, jeho užší a širší pojetí a zahrnutí poskytovatelů jazykových služeb (Language Services Providers, LSP) do tohoto kontextu.

Zvláštní pozornost bude věnována tzv. překladovým příručkám (translation manuals, TM) či stylistickým pokynům (styleguides, SG). Tyto zdroje (společně TM/SG) jsou konstitutivní jak pro definici/vymezení institucionálního překladu (Koskinen 2008, Schäffner a kol. 2014), tak pro řízení kvality v oblasti překladu. Mohou regulovat téměř vše, co se týče překladu jako procesu i jako produktu.

Prezentován bude empirický výzkum zaměřený na srovnání příruček typu TM/SG používaných u vybraných poskytovatelů překladatelských služeb v ČR.

Výstupem bude systematizace těchto příruček, pojetí tzv. ideálu kvality (‚quality ideal‘, Mossop 2006) v těchto příručkách, kategorizace jevů, o nichž příručky pojednávají, a implikace pro řízení kvality překladatelských služeb, které z uvedené systematizace vyplývají.

Další výzkumnou otázkou příspěvku bude, do jaké míry jsou pro účely zkoumání institucionálního prostředí obecně a příruček TM/SG zvláště relevantní postupy (metody či metodologie) tzv. řízení znalostí (‚Knowledge Management‘).

 

ŠKOLA – ODKUD KAM?

Stanislav Suda, soukromý docent AMU

Anotace: Z diskuze o současném školství vyplývá mnoho otázek. V neustále se zvyšujících požadavcích na efektivitu, produktivitu a správné metodické i metodologické uchopení edukativní problematiky zůstávají stranou otázky po smyslu a filozofii vzdělávání. Na základě prezentace   výsledků několika výzkumů a výzkumných šetření z posledních 15 let se autorovi jeví, že podstatné otázky by mohly směřovat k dotazování na to – kdo jsme, odkud kam jdeme a zda to jednotlivým lidem (žákům, studentům, ale i dospělým) vyhovuje.

 

HĽADANIE KVALITY PRI TVORENÍ DÔVERYHODNEJ HISTÓRIE KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU: „THE MAKING OF“

Radomír Masaryk, Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava, Slovensko

Anotace: Prvé dejstvo. Žiadosť o napísanie článku o histórii kvalitatívneho výskumu v našom regióne od editoriek tematického čísla venovaného tradícii kvalitatívnych prístupov v Európe. S vďakou odmietame. Nie je čas, a vôbec – kto sme my, aby sme písali články o histórii? Druhé dejstvo. Editori požiadali Rada o recenzovanie článku iných autorov. Keď už zteda neprispejeme. Rado sa cíti vinný za prvé odmietnutie, a tak prijíma. A nestačí sa diviť. V článku sa naša krajina odbaví slovami, že kvalitatívny výskum na Slovensku „má malú alebo žiadnu tradíciu“. (Okamžitá asociácia s dielom Douglasa Adamsa.) Autori vychádzali z analýzy článkov z časopisu, ktorý kvalitatívny výskum vôbec nepublikuje. Okrem iných metodologických zádrhelov. Ani závery o Českej republike (v origináli „Checz Republic“) nie sú veľmi pozitívne. Tretie dejstvo. Spravodlivý hnev. Štvrté dejstvo. Zostavujeme tím a s editorkmi sa dohadujeme, že článok predsa len napíšeme. Rečnícke „kto, keď nie my?“ nadobúda úplne nový význam: ak históriu tradície kvalitatívneho výskumu u nás nenapíšeme my, napíšu ju iní, a odbavia to slovami „prevažne neškodná“. Piate dejstvo. Boríme sa s rôznymi nečakanými prekážkami, ktoré vyvstali pri písaní tohto textu, a ktoré detailnejšie popíšeme v príspevku. Rozuzlenie a výsledok: zatiaľ nie je. Článok prešiel prvým kolom recenzného konania, predložili sme druhú verziu. Ale máme niekoľko cenných postrehov, o ktoré by sme sa chceli podeliť s komunitou kolegov a kolegýň. Je to niečo ako film o filme, „the making of“. Príspevok prinesie zamyslenie sa nad možnosťami, obmedzeniami a nástrahami konštruovania a rekonštruovania histórie vedeckej tradície.

Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0641/19.

 

KVALITNÍ SEX?

Přednáška je úvodní vyzvanou přednáškou k sympoziu KVALITA ŽIVOTA

Zlatko Pastor, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN, Praha

Anotace:  S kvalitním sexem je to asi jako s kvalitními šaty. Nemusí moc oslňovat ani být nejhezčí, ale měly by padnout, abychom se v nich cítili dobře a rádi je nosili co nejčastěji. Každý však máme jiné představy o pohodlí i vkusu, které se v běhu času mění. Sex není sportovní disciplína, neměří se podle výkonu, počtu orgasmů ani partnerů. Ale vykládejte to v době, která je zaměřená především na úspěch a vlastní zisk. Muže straší výkon, ženy vzhled. Společenské trendy nás dohánějí i ve vlastních ložnicích, lidé se chovají podle toho, co vidí a slyší kolem sebe. Komunikujeme čím dál méně, doba strádá nedostatkem doteků a virtuální svět se mísí s tím reálným. Každý den nelze prožívat veletrh rozkoší, dlouhodobý vztah je založený na pravidelnosti a stereotypu, ať se nám to líbí nebo ne. Partnerské vztahy podléhají zákonitostem podobně jako fyzikální jevy. Mají svoji dynamiku, i když se liší ve svém rytmu a doživotní záruka na jejich fungování neexistuje. Spolehlivý recept na dobrý sex, stejně jako na život, vám nikdo nedá. Ingredience jsou ovšem známé: dobrý partner, kreativita, rozum i cit, velká dávka štěstí a kus odvahy, trpělivost, tolerance a spousta ostatního, ale v jakém poměru to namíchat, neví pravděpodobně nikdo.

Přednáška se zabývá projevy lidského sexuálního chování a patofyziologickými příčinami sexuálních dysfunkcí. Komentuje některé neurofyziologické a neuroendokrinní mechanizmy pohlavních reakcí. Vysvětluje podstatu sexuální touhy, vzrušení, orgasmu a satisfakce. Zmiňuje současné kontroverze, které se týkají pohlavní identifikace, orientace a aktualizovanou klasifikaci parafilií a ostatních sexuálních poruch. Zmiňuje některé trendy a změny sexuálního chování v 21. století.

 

TRADIČNÉ A ALTERNATÍVNE RODIČOVSTVÁ A KVALITA ŽIVOTA

Přednáška je úvodní vyzvanou přednáškou k sympoziu „Hladanie kvality rodičovstiev“

Miroslav Popper, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Bratislava

Abstrakt: Druhý demografický prechod, ktorý sa rozšíril do krajín strednej a východnej Európy v posledných dekádach 20. storočia, sa vyznačuje poklesom pôrodnosti a nárastom alternatívnych foriem rodičovstva. Cieľom príspevku je analyzovať súčasné prístupy zaoberajúce sa rodinnou štruktúrou a kvalitou života detí.  Komparovať budeme tradičné (s manželstvom sa viažuce) formy rodičovstva s alternatívnymi formami rodičovstva (napr. kohabitácia, single rodičovstvo). Zameriame sa tiež na slovenský kontext a legislatívne ne/ukotvenie nemanželských rodín. V neposlednom rade preskúmame aj sociálne normy súvisiace s rodičovstvom a so zmenami jeho foriem  Zároveň je príspevok vstupnou témou do sympózia „Hľadanie kvality rodičovstiev“ a vytvorí podklad pre ďalšie referáty, ktoré odoznejú v rámci neho.

Grantová podpora: VEGA 2/0027/17.

 

KVALITA ŽIVOTA / FILOSOFIE DOBRÉHO ŽIVOTA  – Garant Ústav státu a práva AV ČR, Praha, David Černý.

Anotace: Co je to dobrý život, jaké faktory určují kontury dobrého života, díky čemu se náš život zlepšuje či zhoršuje, jaká je kvalita lidského života, to vše jsou fascinující otázky nejen samy o sobě. Mají také velmi důležité praktické využití. V lékařském prostředí hraje dobrý život důležitou roli prakticky ve všech oblastech, zvláště při rozhodování na konci života. Dobrý život – welfare – je však také zájmem politické a právní filosofie či etiky, která někdy přijímá doktrínu, že dobrý život a jedině ten poskytuje normativně relevantní fakta pro určení morální kvality lidského jednání.

Třebaže jsou filosofické teorie dobrého života důležitou součástí současného filosofického diskurzu, v českém prostředí se jim, až na malé výjimky, věnovala nepřiměřeně malá pozornost. Tématem tohoto sympozia, garantovaného  Ústavem státu a práva AV ČR, je tento nedostatek napravit a přispět k tomu, aby se problém welfare a jeho významu v různých oblastech lidského poznání a jednání dostal do popředí. Sympozium je otevřené, abstrakty zájemců o teorie welfare a jejich uplatnění v moderní medicíně, právu, politické filosofii či etice jsou vítány. Při zasílání abstraktu na adresu organizátorů QAKonference poznačte, že máte zájem o účast na tomto sympoziu.

 

HĽADANIE KVALITY RODIČOVSTIEV – Garant Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV, Miroslav Popper.  Sympózium je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0027/17.

Anotácia: Obdobie Druhého demografického prechodu sa okrem iného vyznačuje nárastom alternatívnych foriem rodičovstva. Preto je cieľom sympózia ilustrovať, ako sú v odborných a vedeckých diskurzoch reprezentované jednotlivé typy rodičovstiev (tradičné, kohabitácie, jednorodičovstvá, homosexuálne, náhradné)? Aká je rola otca a matky? Aká je pozícia dieťaťa? Čo sa považuje za vhodné prostredie pre dieťa a ako sa jednotlivé diskurzy podieľajú na tvorbe sociálnych noriem o rodičovstvách? Ako majú rodičia v jednotlivých formách rodičovstiev zabezpečiť kvalitnú výchovu dieťaťa?


MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

 

Ivo Čermák, Psychologický ústav Akademie věd ČR, Brno

Ivo Čermák pracuje v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a na Filozofické fakultě Katolické univerzity v Ružomberku. Je autorem či spoluautorem řady knih, například Lidská agrese a její souvislosti (1998), Povolání: herec (2000, se spoluautorkou Jitkou Lindénovou), Tematicko-apercepční test:

interpretační perspektivy (2012, první rozsáhlá monografie o testu v ČR, se spolueditorkou Táňou Fikarovou), Kvalitativní analýza textů:čtyři přístupy (2013, se spolueditory Tomášem Řiháčkem a Romanem Hytychem). S Idou Kodrlovou napsal monografii o vztahu mezi kreativitou, psychickými poruchami a suicidiem Sebevražedná triáda: Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová (2009). V poslední době zkoumá zkušenost s extrémním traumatem a zabývá se orální historií české a slovenské psychologie. S Davidem Hilesem a Vladimírem Chrzem rozvíjí fenomenologicko-narativní přístup ve výzkumu v jehož rámci vznikla koncepce narativně orientovaného výzkumu (NOI).

 

Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha.

Zdeněk Konopásek působí jako sociolog vědy v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR. Zabývá se zejména vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií. Dlouhodobě sleduje využívání počítačů v kvalitativní analýze. Psal také o komunismu nebo zbožnosti. Publikoval knihu Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (GplusG 1998) a editoval knihu Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu (Karolinum 1999). Je zakladatelem časopisu Biograf a dlouho jej vedl jako šéfredaktor. Bubnuje.

 

Mgr. Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha.

Hedvika Novotná působí jako sociokulturní antropoložka na FHS UK a vedoucí Společenskovědního modulu v bakalářském studiu tamtéž. Mezi její odborné zájmy patří sociálněvědní studia paměti s důrazem na souvislosti konstrukce individuální a kolektivní paměti, které aktuálně studuje prostřednictvím analýzy publikované memoárové literatury českých židovských postholocaustových autorů. Vedle toho realizuje týmový etnografický výzkum současné vesnice, v němž se sama zaměřuje především na současné diskurzy rurality, ale i paměti, materiality atp. Její třetí odbornou doménou je urbánní antropologie, v jejímž rámci se zaměřuje mj. na subkulturní a postsubkulturní studia. Dlouhodobě se zabývá kvalitativními metodami společenskovědního výzkumu, zejména etnografickým výzkumem.

 

Zlatko Pastor, 1. LF UK

Pracuje na Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK v Praze-Motole jako gynekolog a porodník, v Sexuologickém ústavu 1. LF UK ve Všeobecné fakultní nemocnici jako pedagog a v Laboratoři evoluční sexuologie a psychopatologie v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech jako výzkumný pracovník. Zabývá se především problematikou sexuálních funkcí a dysfunkcí zvláště ve vztahu k různým typům gynekologických onemocnění.

 

Miroslav Popper, Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV,

Miroslav Popper je vedeckým pracovníkom Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. Zároveň pôsobí ako pedagóg na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje témam sociálnych noriem a morálky, reprodukčného zdravia a rodinného spolužitia a problematike rôznych stigmatizovaných minorít. V ostatnom čase sa tiež zaoberá etickými súvislosťami spojenými s vylepšovaním človeka, transhumanizmom a posthumanizmom v kontexte koncepcie liminality, ktorá sa zameriava na fázy prechodu medzi známymi a neznámymi stavmi.

 

Iva Stuchlíková, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice.

Je profesorkou pedagogické psychologie a působí jako vedoucí katedry pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích. Nejprve studovala učitelství matematiky a fyziky a na FF UK získala doktorát v pedagogice. Později vystudovala psychologii na FF UK v Praze a habilitovala se v obecné psychologii na MU v Brně. Je certifikovaná psychoterapeutka v rogeriánském PCA přístupu. Její hlavní výzkumné zájmy jsou emoce, motivace a profesní rozvoj učitelů. V roce 2003 získala cenu Early Career Award od společnosti Stress and Anxiety Research Society a v roce 2007 pracovala na univerzitě v Minnesotě jako stipendista Fulbrightovy komise. Nedávné výzkumné projekty se zabývaly otázkami osobních cílů v podmínkách dlouhodobé izolace při kosmickém letu, profesním rozvojem učitelů a formativním hodnocením v přírodovědném vzdělávání.

 

Tomáš Svoboda, ÚTRL FF UK

Po magisterském studiu v Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚTRL; obory němčina a angličtina) zde T. Svoboda pokračoval doktorským studiem (Ph.D. v oboru translatologie v roce 2004). Mezi lety 2004 a 2007 pracoval jako interní překladatel a koordinátor vzdělávání v Generálním ředitelství pro překlady Evropské komise v Lucemburku. Od roku 2007 vyučuje v ÚTRL a působí zde jako garant německého oddělení. Dále se zabývá překladatelskou a poradenskou činností. Je členem Výkonného výboru Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR a členem Rady sítě univerzit European Master’s in Translation pod patronací Evropské komise.

 

Stanislav Suda, soukromý docent AMU

Původně řidič a poštovní doručovatel, topič, myč nádobí, vystudovaný radiologický laborant, následně zelinář a soukromý podnikatel. Magisterské i doktorské studium absolvoval na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU u prof. Vyskočila. Přes dvacet let se věnuje výzkumu fenoménů dialogického jednání s vnitřními partnery, otevřené dramatické hry, obecného herectví, sebereflektování, autorského přístupu k psaní a čtení vlastních textů. V roce 2000 se stal asistentem dialogického jednání a dodnes je externím pracovníkem DAMU. Po studiích pracoval pět let v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech jako dramaterapeut a canisterapeut. Od roku 2005 do roku 2018 působil na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích, kde v rámci osobnostních disciplín vedl kurzy dialogického jednání, autorského čtení a propedeutiky autorského vystupování. V současné době se výzkumu věnuje soukromě. Má se ženou v pěstounské péči tři děti, společně se také věnují otázkám zvyšování kvality chovu v kynologii. Divadlu se začal věnovat v roce 1988 v Plzni (Divadlo Dominik), dodnes nepravidelně vystupuje ve vlastních autorských pořadech (Standa a spol., Krijejtiv andrmašrům,da v Sudu a další).

 

Roman Švaříček, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Roman Švaříček působí na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje kvalitativnímu výzkumu, experimentuje s různými designy a typy analýz. Je spoluautorem populární učebnice Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (2007) a knih o výukové komunikaci (Komunikace ve školní třídě (2012), Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování (2016)). Aktuálně se zabývá otázkou, jaký je vztah mezi participací žáků ve výukové komunikaci a učením žáků. Je výkonným redaktorem časopisu Studia paedagogica.

 

 

Fotky z QAK 2019

Organizátoři

Organizátorem konference pro rok 2019 je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

http://www.zsf.jcu.cz/cs

Partneři konference

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Psychologický ústav AV ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ústavu státu a práva AV ČR Praha