KONFERENCE

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

České Budějovice, 6. – 7. února 2017

Hermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu, hermeneutickou spirálou pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. Textem v tomto případě obvykle nerozumíme pouze psaný text, ale obecně jakýkoli předmět zájmu. V současné době se hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku. Jak zvolená metafora spirály napovídá, hermeneutické porozumění je vždy prozatímní a podléhá neustále revizi; hledání významu se tedy může dít i „ad infinitum“. I proto má hermeneutika své velké kritiky, kteří jí vytýkají subjektivnost, neexaktnost, zaostalost, spekulativnost a libovůli. Odmítají její výsledky považovat za poznání, přirovnávají jej k „poznání náboženskému“. Paradoxně k tomu se hermeneutika začíná uplatňovat právě ve vědách tzv. exaktních, například v matematice či informatice.

 

 

O konferenci

Jaké zkušenosti máte s hermeneutikou, (re)interpretací Saxofonista_opravaa hledáním významu Vy? Máte na hledání významu a porozumění nějaký spolehlivý „návod“, či je to pro vás alchymie založená na otevřené kritické mysli, dobré vůli vnitřní poctivosti a ochotě přijmout riziko? Víte jak na validitu, nebo cítíte spíš postmoderní rezignaci? Případně to celé pro Vás vůbec není věda, i jen při zaslechnutí slovního spojení „hermeneutická spirála“ takzvaně „jdete do vývrtky“?

Vítáme příspěvky teoretické i praktické, především oceníme příklady dobré i špatné praxe. Oslovujeme tímto odborníky z věd o člověku i mimo ně. Interpretaci v tomto případě chápeme nejen jako snahu porozumět nějakému textu (v nejširším významu), ale i jako snahu své porozumění co nejvěrněji předat; to je podstatná část práce výzkumníka. Nebojte se proto ke své prezentaci (interpretaci svých výsledků) použít cesty a prostředky na konferencích méně obvyklé. Tématu tohoto ročníku konference se bude držet i společenský večer; nezveme žádnou kapelu, hudebními interprety budou sami účastníci konference. Nijak se toho nelekejte, mezi stálými účastníky jsou dobří muzikanti, a ti „potáhnou“ ty o trochu horší; momentální základní sestavu najdete zde. V pozdnějších nočních hodinách se mohou přidat i ti ještě o něco horší. Vývrtky nevozte, už i v Budějovicích se nalévá dobré víno, i když stále ještě jsme Mekkou piva.

REGISTRACE PRÁVĚ ZAPOČALA

Bližší informace budeme zvěřejňovat na těchto webových stránkách a na facebookové stránce www.facebook.cz/QAKonference

Budeme se na Vás těšit v příštím roce.

Program

Potvrzení vyzvaní přednášející

 

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., historik, Ústav českých dějin, Filosofická fakulta UK Praha.


Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., technik, Katedra technických studií, Vysoká škola polytechnická Jihlava. 

   Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci
Abstrakt: V případě zvuku je prvním a nezbytným krokem pro interpretaci a hledání jeho významu sluchový vjem. Není překvapivé, že na nejvyšší kognitivní úrovni se mohou interpretace téhož komplexního podnětu (jako třeba řeči) lišit. Roztomilým příkladem budiž česko-francouzské manželství mého přítele, kde manželova slabika „no“ znamená ano, zatímco stejná manželčina slabika představuje „ne“. Méně zřejmé už ale může být, že i samotné elementární fyzikální parametry zvukového podnětu jsou vnímány odlišně v závislosti na mnoha externích i interních faktorech. Nejenže základní subjektivní vlastnosti zvuku, jako jsou kupříkladu hlasitost a výška tónu, nejsou dány pouze jeho intenzitou respektive frekvencí, sluchový systém také z podnětu mnoho informací odstraňuje a na druhé straně vjem obohacuje o aspekty, jež v podnětu nejsou přítomny. Při tom všem je zároveň sluchový systém schopen tak komplexních úkolů jakým nesporně je porozumění řeči nezávisle na její intenzitě, absolutní výšce či rušivém pozadí. Z hlediska neurofyziologie, psychoakustiky a audiologie tyto jevy představují velmi zajímavé problémy; některé z nich, včetně určitých paradoxů a přesahů do diagnostiky sluchu, budou představeny i v tomto příspěvku. 

 Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., a JUDr. Adam Doležal, LL.M., právníci a bioetici, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha.

   Co je to právo? – právní hermeneutika a interpretační nejistota

Abstrakt: Tradičně bývá právo nazíráno jako normativní systém, který se skládá z právních norem, které jsou vtěleny v právních předpisech. Problém těchto právních norem je ten, že v konkrétních soudních případech musí být jednoznačným způsobem interpretovány, aby poskytly vodítko pro právní aplikaci – tj. zejména soudní rozhodování. Jak ovšem poukazuje právní praxe, výklad textových a i netextových  právních skutečností přináší obrovské množství nejasností a rozličných výkladových problémů, které se účastníci právních vztahů snaží využívat ve svůj prospěch. Další nejasnosti přináší i vzletné neurčité právní pojmy  jako je např. lidská důstojnost, které mohou být interpretovány různými způsoby podle subjektivního zaměření vykládajícího subjektu. Tento přepjatý interpretační subjektivismus vedl dokonce soudce Jerome Franka k památné glose, že „právo je to, co měl soudce k snídani“. Právní hermeneutika je věda, která se zabývá právní interpretací a právním porozuměním. Má předejít právě tomuto relativistickému chápání práva. Nicméně, jak se pokusíme nastínit na několika reálných právních případech, právní a morální předporozumění je často více směrodatným vodítkem pro chápání práva než striktní logický výklad právních norem.

Doktor Adam Doležal je absolventem Právnické fakulty v Praze (2004). Od roku 2011 je zaměstnán jako vědecký pracovník na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., v Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Je autorem mnohých odborných a popularizačních prací z oblasti zdravotnického práva a bioetiky. Dlouhodobě spolupracuje také se Sdružením praktických lékařů České republiky, z.s..

Docent Tomáš Doležal je vedoucím oddělení soukromého práva  Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.  a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky.  Dále je vedoucím The Czech Unit of UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a kontaktní osobou  pro EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics).  Doc. Doležal je uznávanou autoritou v oblasti medicínského práva  a deliktního práva. Právě těmto oblastem je věnována většina jeho publikací, ať článků, či monografií.


RNDr. Pavel Charamza, CSc., statistik, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

Přednáška bude o interpretaci statistických údajů.


Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.logik a filosof, Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK Praha. 

Přednáška bude o tom, co je to číslo.


Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.,fyzik, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta MU Brno.  

   Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita.

Abstrakt: Všechny naše zážitky jsou rozloženy v čase. Co je však samotný čas? O tom uvažují filosofové a vědci už od dob antiky. Jak můžeme čas měřit, jak souvisí s prostorem, jak můžeme rozpoznat, že události na různých místech proběhly současně? V čem spočívá a na čem je založen rozdíl mezi minulostí a budoucností? Dílčí úspěchy v řešení těchto otázek nastolují otázky nové. Poslední výzkumy a úvahy naznačují, že jen hlubší pochopení povahy času by mohlo dovést k přijatelné „teorii všeho“ zahrnující i roli pozorovatele.

Profesor Novotný vystudoval fyziku pevné fáze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Na Masarykově univerzitě v Brně se zabývá obecnou teorií relativity, kosmologií a problémy matematické fyziky. Je autorem či spoluautorem řady odborných vědeckých prací, píše také eseje a filozoficky laděné úvahy, popularizuje fyziku. Je spoluautorem monografií „Mechanika ve fyzice“ (2001) a „Úvod do fyzikální kosmologie“ (2004) a autorem souboru esejů a úvah „Proč Platon nepral zeleninu“ (2001). Přeložil z angličtiny několik populárně vědeckých knih, např. J. Barrow: „Vesmírná galerie“, P. Woit: „Dokonce ani ne špatně“.


Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.,matematik, Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

   O klamnosti intuice a dalších úskalích matematikova života

Abstrakt: Nepříliš vážnou formou se zamyslím nad úlohou vědecké intuice a takzvaného „matematického myšlení“ v životě a při práci matematiků a vědců pracujících v příbuzných oborech. Na sérii příkladů demonstruji fakt, že při spoléhání se na naši (často klamnou) intuici není nikdy opatrnosti nazbyt.

Profesor Pick vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze. Dlouhodobě působil v Matematickém ústavu ČSAV a krátce učil na univerzitách v Cardiffu (UK) a St. Catharines (Kanada). V současnosti působí na katedře matematické analýzy MFF UK. Jeho hlavní odborné zájmy zahrnují prostory funkcí a integrální operátory, a také rekreační matematiku. Ze všech těchto oborů vedl doktorské disertační práce. Přeložil z angličtiny několik knih, většinou populárně naučných s tématikou blízkou matematice. Podílel se například na překladu knihy D. Hofstadtera „Gödel, Escher, Bach – existenciální gordická balada“ (Dokořán 2012). Často přednáší středoškolákům a středoškolským učitelům. Je místopředsedou České matematické společnosti.


Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c. mult., teolog, Katedra Nového zákona, Evangelická teologická fakulta UK Praha 

   Hermeneutika jako teorie porozumění


MUDr. Miroslav Verner, lékař, vedoucí laboratoří v Nemocnici České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice.  

Přednáška bude o definici kvality medicíny z různých pohledů (pacient, ekonom, lékař, manažer, …).


 

 Dalšími vyzvanými přednášejícími, zatím nepotvrzenými, jsou překladatel, novinář, fyzik (interpretace kvantové teorie), grafik.


Dne 6.2.2017 je pro Vás po konferenci připraven zajímavý kulturní a společenský program.

Kulturní program (odkaz)

Po ukončení prvního dne konference bychom Vás rádi pozvali na divadelní představení začínající od 17 hodin.

Společenský večer (odkaz)

Od 19 hodin je zarezervována restaurace Masné krámy, kde proběhne konferenční raut.

Praktické informace

Aktivní účast

V případě, že budete mít zájem aktivně publikovat na konferenci, sledujte naše webové stránky či facebookovou stránku, kde budeme zveřejňovat podrobnější informace v patřičný čas. Organizátoři zatím také upřesňují, jaké z konference budou výstupy.

Doprava

Místem konání konference QAK2017 budou České Budějovice, bude uskutečněn na stejném místě jako v roce 2014, tedy v hlavní budově ZSF „Uran“ – Boreckého 27, ČB. Parkování bude dostupné bez poplatku přímo v místě konání konference.

Mapa cílové lokace

Pro společenský večer, který začíná divadelním představením v 17 hodin v kostele na ulici Karla IV. 22, je vhodné parkoviště na Senovážném náměstí (placené od 8 do 18 hod), které je vzdálené zhruba 50 metrů.

Mapa parkoviště

Alternativou je využití MHD – nejbližší zastávkou od budovy Uranu je Evžena Rošického (na stejnojmené ulici), odkud se pomocí několika možných spojů (odkaz) můžete dostat přímo na zastávku Senovážné náměstí – Pošta.

Ubytování

Organizátoři nezabezpečují ubytování účastníků, ideálním nástrojem pro nalezení vhodného ubytování v Českých Budějovicích jsou různé online vyhledávací aplikace.