KONFERENCE

XVIII. QAKonference „Hledání kvality“

XVIII. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta, 28.- 29. ledna 2019

Patnáctá QA konference v roce 2016 v Bratislavě měla téma „Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu“. Konferenci otevřela přednáška s názvem „Lži, zatracené lži a vědecké články“ a podobný tón měla i široká diskuse účastníků s dlouholetými tahouny konferencí na klíčové konferenční téma. Jako paralelu tehdy kdosi připomněl starý projev ústředního tajemníka KSČ, v němž onen politik hodnotil úspěchy země nějak takto (parafrázujeme): Před rokem 1948 (nebo se mluvilo o roku 1968?) naše země stála před velkou propastí. … A od té doby jsme udělali obrovský skok vpřed. V konferenční diskusi se nahlas uvažovalo dokonce o tom, zda pořádání konferencí má smysl a zda sérii kulatým patnáctým ročníkem neukončit. Našlo se ale pár nadšenců tvrdících, že upozorňování na problémy je jedním z důležitých důvodů proč se setkávat (nikoliv ovšem jediným), a že právě tím, že realisticky a odpovědně připouštíme chyby a slepé uličky, se lišíme od těch neomylných, ať už komunistů, sektářů, či jiných dogmatiků (někdy i výzkumníků).

Takže přede dveřmi máme ročník osmnáctý. Chceme ho opět věnovat klíčovému pojmu setkávání, tedy kvalitě; mottem konference je „Hledání kvality“. Co je kvalita? Jak ji poznáme? Lze ji nějak definovat? A co vlastně dělá kvalitativní výzkum kvalitativním? To, že v něm „nepočítáme“, ale „povídáme“? Nebo snad to, že v něm kódujeme a hledáme témata či kategorie? A míří každé kódování či hledání kategorií ke kvalitativnímu aspektu zkoumané skutečnosti? A opět jsme u původní otázky: Co je to ta kvalita, kterou obsahuje slovo kvalitativní? Znamená to snad kvalitu v obvyklém smyslu, že něco je uděláno dobře? Ale i kdyby nikoliv, otevírá se tu další okruh témat patřící pod hlavičku „hledání kvality“. Sem patří otázky jako: Co je kvalitní výuka, kvalitní psychoterapie, kvalitní život, kvalitní léčba, kvalitní překlad, kvalitní management, atd? A co je kvalitní výzkum? A co je kvalitní kvalitativní výzkum?

Protože tématem naší konference je výzkum, uvítáme a budeme preferovat příspěvky, které jsou založené na empirickém výzkumu. A protože tématem naší konference jsou metody a metodologie, budeme vděčni za příspěvky, které budou vedle svého výzkumného (empirického) zaměření reflektovat použitou kvalitativní metodologii a klást si otázky týkající se kvalitativnosti a kvality provedeného výzkumu.

Těšíme se na Vaše návrhy příspěvků a sympozií a na setkání na konferenci v Českých Budějovicích 28. – 29. ledna 2019.

Organizační výbor konference

 

Program

Přednášky domluvené k říjnu 2018

KVANTITA, KVALITA A PERFORMATIVITA: MĚŘIT, VYPRÁVĚT A PROMĚŇOVAT. Alice Koubová, Filosofický ústav AV ČR, Praha

ROZPRAVA A KVALITATIVNÍ METODOLOGII  Diskutující:  Ivo Čermák, Psychologický ústav AV ČR, Brno; Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha; Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha; Klára Šeďová, Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta MU, Brno.

LZE POZNAT KVALITNÍ VÝZKUM?   Iva StuchlíkováPedagogická fakulta  JU, České Budějovice Anotace: Odpověď je nejednoznačná; jak všichni tuší, rozpoznat kvalitní výzkum záleží na vymezení toho, co to kvalitní výzkum je.  V Čechách se po několik let potýkáme se snahou najít metodiku, jíž bychom kvalitu výzkumu poměřovali, ale nejsme  – eufemisticky řečeno – příliš úspěšní. Zdá se, že při hodnocení kvality výzkumu nelze, jako u žádného jiného hodnocení, pominout hodnotovou stránku věci – tedy jaký je cíl (co je  žádoucí hodnotou) a kdo ho stanovuje.  Pak teprve přichází na řadu druhé trápení – a to jsou otázky „měření“, tedy jak zjistit stávající stav, jak zjistit v čem je jiný od cílového a jak posoudit, zda daný konkrétní výzkum pomáhá tuto diskrepanci zmenšit. Když se takto, v duchu doby accountability, vypořádáme s tím, v jakém rámci se v současnosti při „rozpoznávání“ pohybujeme, nastává trápení třetí a ještě závažnější – zkoumání souvisí s poznáním a poznáváním, s otázkami poznatelnosti a smyslu tohoto činění. Shrnuto jednou větou: poznat kvalitní výzkum, podobně jako poznat kvalitní život nelze, ale nelze se však přestat o to snažit.

QUALITY OF LIFE    Anna Alexandrova,  King’s College, University of Cambridge, UK

Sympozia domluvená k říjnu 2018

KVALITA ŽIVOTA – Garant Ústav státu a práva AV ČR, Praha.

QUALITY OF LIFE    Anna Alexandrova,  King’s College, University of Cambridge, UK

Kompletní program bude dostupný po skončení registrace pro aktivní účastníky.

 

Medailonky přednášejících

Anna Alexandrova, King’s College, University of Cambridge, UK

She is a Senior Lecturer in philosophy of science. Before coming to Cambridge she taught at the University of Missouri St Louis (2007–2011) and got her PhD in Philosophy and Science Studies at the University of California San Diego in 2006. Research interests: The philosophy of science, especially of economics and psychology. She is particularly interested in the role and status of formal models in special sciences and in measurement of happiness and well-being. She has recently published a monograph   „A Philosophy for the Science of Well-Being“  (New York: Oxford University Press, 2017).

 

Mgr. Hedvika Novotná, Fakulta humanitních studií UK, Praha

Hedvika Novotná působí jako sociokulturní antropoložka na FHS UK a vedoucí Společenskovědního modulu v bakalářském studiu tamtéž. Mezi její odborné zájmy patří sociálněvědní studia paměti s důrazem na souvislosti konstrukce individuální a kolektivní paměti, které aktuálně studuje prostřednictvím analýzy publikované memoárové literatury českých židovských postholocaustových autorů. Vedle toho realizuje týmový etnografický výzkum současné vesnice, v němž se sama zaměřuje především na současné diskurzy rurality, ale i paměti, materiality atp. Její třetí odbornou doménou je urbánní antropologie, v jejímž rámci se zaměřuje mj. na subkulturní a postsubkulturní studia. Dlouhodobě se zabývá kvalitativními metodami společenskovědního výzkumu, zejména etnografickým výzkumem.

 

Zdeněk Konopásek, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Praha

Zdeněk Konopásek působí jako sociolog vědy v Centru pro teoretická studia UK a AV ČR. Zabývá se zejména vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií. Dlouhodobě sleduje využívání počítačů v kvalitativní analýze. Psal také o komunismu nebo zbožnosti. Publikoval knihu Estetika sociálního státu: O krizi reprezentace (nejen) v sociálním zabezpečení (GplusG 1998) a editoval knihu Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu (Karolinum 1999). Je zakladatelem časopisu Biograf a dlouho jej vedl jako šéfredaktor. Bubnuje.

 

Iva Stuchlíková, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice

je profesorkou pedagogické psychologie a působí jako vedoucí katedry pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích. Nejprve studovala učitelství matematiky a fyziky a na FF UK získala doktorát v pedagogice. Později vystudovala psychologii na FF UK v Praze a habilitovala se v obecné psychologii na MU v Brně. Je certifikovaná psychoterapeutka v rogeriánském PCA přístupu. Její hlavní výzkumné zájmy jsou emoce, motivace a profesní rozvoj učitelů. V roce 2003 získala cenu Early Career Award od společnosti Stress and Anxiety Research Society a v roce 2007 pracovala na univerzitě v Minnesotě jako stipendista Fulbrightovy komise. Nedávné výzkumné projekty se zabývaly otázkami osobních cílů v podmínkách dlouhodobé izolace při kosmickém letu, profesním rozvojem učitelů a formativním hodnocením v přírodovědném vzdělávání.

Doprava a ubytování

DOPRAVA

Místo konání: Budova „Uran“ – Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, Boreckého 27, České Budějovice (mapa)

Předpokládaný čas začátku konference je 8 hodin pro spuštění registrace (8:45 pro první vyzvaný příspěvek), čas ukončení odhadujeme na 15 – 16hod, podle počtu aktivních příspěvků.

STRAVOVÁNÍ

V rámci konferenčního poplatku pro Vás bude zorganizována večeře formou rautu v místě konání společenského večera.

Oběd si účastníci platí na vlastní náklady. Pokusíme se však vyjednat možnost obědu v menze JU, bližší informace budou dostupné zde na webových stránkách.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozího ročníku bude společenský večer zorganizován v restauraci Masné krámy. Jedná se o vyhlášenou historickou provozovnu (kulturní památku) v blízkosti Budějovického náměstí.

UBYTOVÁNÍ

Konferenční poplatek neobsahuje ubytování. V okolí místa společenského večera je velké množství různých hotelů a penzionů, jejichž seznam je možné nalézt online.

Organizátoři

Organizátorem konference pro rok 2019 je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

http://www.zsf.jcu.cz/cs

Partneři konference

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Psychologický ústav AV ČR

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ústavu státu a práva AV ČR Praha