KONFERENCE

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu

České Budějovice, 6. – 7. února 2017

Hermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu, hermeneutickou spirálou pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. Textem v tomto případě obvykle nerozumíme pouze psaný text, ale obecně jakýkoli předmět zájmu. V současné době se hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku. Jak zvolená metafora spirály napovídá, hermeneutické porozumění je vždy prozatímní a podléhá neustále revizi; hledání významu se tedy může dít i „ad infinitum“. I proto má hermeneutika své velké kritiky, kteří jí vytýkají subjektivnost, neexaktnost, zaostalost, spekulativnost a libovůli. Odmítají její výsledky považovat za poznání, přirovnávají jej k „poznání náboženskému“. Paradoxně k tomu se hermeneutika začíná uplatňovat právě ve vědách tzv. exaktních, například v matematice či informatice.

O konferenci

Konference skončila.

Bylo nám velkou ctí setkat se na ní s lidmi nejrůznějších oborů (teologové, historici, matematici, fyzici, výtvarníci, psychologové, pedagogové, filosofové, právníci, odborníci z médií, lékaři, …) ale i konkrétních pracovních úkolů. Ačkoliv Budějovice jsou poměrně špatně dostupné město, sjeli se lidi nejen z celé ČR, ale také nesmírně početná skupina kolegů ze Slovenska, dokonce až z Košic a Prešova.

Nesmírně nás potěšilo, že představitelé z tzv. exaktních věd přijeli nejen na pozvání, ale dokonce i jako pasivní účastníci, a vydrželi až do úplného konce konference. Potvrdil se snad náš počáteční odvážný předpoklad, že téma konference je pro nás všechny zásadní, ať už se věnujeme kvantové teorii, kresbě, public relations, psychoanalýze, výuce na hudební nástroj, tvorbě zákonů, anglistice či historii, a že je dobré, když si o tom, jak se snažíme porozumět světu, někdy popovídáme dohromady.

Materiály, jako konferenční brožura s programem a abstrakty je „ke stažení“.

Fotky z konference jsou ve složce „Fotky“.

Moc děkujeme všem účastníkům za jejich příspěvky, dotazy, zájem a dobrou vůli. A těšíme se na setkání na další konferenci, třeba už za rok v Olomouci.

Vaši organizátoři QAK 2017

Alena Kajanová, Hana Konečná, Markéta Sudová, Ondřej Doskočil, Zdeněk Žalud a Tomáš Mrhálek

 

Do započetí dalšího ročníku se pojďme přesunout na stránky https://www.facebook.com/Qakonference

Abstrakty

 V roce 2017 prezentovali následující zvaní přednášející

 

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., historik, Ústav českých dějin, Filosofická fakulta UK Praha.

   Historické vědy v krizi, nebo ve stavu reformy?

Abstrakt: Historická věda, respektive historické vědy procházejí v naší době svojí největší proměnou od doby, kde se konstituovaly jako vědní disciplíny. Vcelku pochopitelně se proto mluví o tom, že se nacházejí ve stavu krize. Pokolikáté už – a provokativně řečeno –  kdy historiografie v krizi nebyla?! Co je to krize? A jde o krizi, nebo o krize? Řecké slovo krisis obecně označuje rozhodující situace v individuálním i sociálním životě. Jinak řečeno, jde o řešení naléhavé potřeby doby, přinášející nejistotu a vyžadující si prospektivní řešení. Historie není (jenom) vědou o minulosti, je v mnoha aspektech také úvahou o budoucnosti; minulost, přítomnost a budoucnost jsou vždy integrálně propojeny.  To proto, že ať už vnímáme dějiny jakkoli, jako vzestup, sestup, kruh či spirálu, příčí se nám vidět v nich jakousi skokovou funkci. Do budoucnosti promítáme svoji současnost a sami sebe. Ale budoucnost není v příčinném vztahu ke dvěma předchozím časovým fázím historického dění, ale je ve vztahu implikovaném, tedy jako možnost.Budoucnost je dnes však nejistá… Jistěže nehrozí „konec dějin“, jako v r. 1989 usoudil jeden politický analytik – nekončí ani nutnost se nad nimi zamýšlet, natož aby končilo, dnes znovu se velmi dynamizující samotní historické dění.  Právě naopak. Samo historické dění nabývá na významu, a proto stoupá i význam uvažování nad ním. Svět se jistě globalizuje, ale technicko-technologicky, civilizačně; kulturně se naopak regionalizuje, globální regiony sehrávají stále větší roli. Proto význam historického poznání a jeho efektu – historického vědomí – stoupá, a jenom stoupat bude. Je tu však řada faktorů, které naše uvažování ovlivňují a limitují: také myšlení o historické skutečnosti provází informační exploze, viditelné je stírání hranic mezi vědeckým poznáním historické skutečnosti a jinými noetickými typy jejího osvojování (viz např. žurnalistika či politická instrumentalizace dějin), symptomem moderní doby je atomizace historického výzkumu a tím vyvolávaná fragmentarizace historického vědomí (či dnes snad už jen módněji paměti), aj. K tomu připočtěme stále silný vliv postmodernity, proklamující radikální noetický pluralismus a tak relativizující naše poznání a tedy i  prospekce budoucnosti, včetně našich rozhodování. Ale v krizi se rozhodovat musíme. Posiluje se tak úloha dnes centrálního bodu historického myšlení, jímž nejsou jen samotné kritické postupy historické vědy, ale jejich sestavovaní zjištěných faktů do celostního obrazu historické skutečnosti, bez něhož se nikdy nelze obejít. Tedy: mění se celková sociokulturní situace a na její proměny musíme reagovat, avšak chybí nám to podstatné – velká teorie dějin (ať už bude – postmoderně pojato – jakákoli). Dosud živá empiricko-kritická teorie 19. století (u nás nepřesně zvaná pozitivistická) byla výrazem dějinného optimismu, trvalého a univerzálního pokroku (a marxismus byl jejím dědicem); postmoderna druhé poloviny 20. století se stala diagnózou současné situace, ale lék nepřinesla a nepřináší. Proto lze mluvit o krizi. Konkrétních příkladů krize historického myšlení  a zacházení s dějinami lze najít bezpočet; ty, které jsme uvedli a pokusili se interpretovat, ale snad k zamýšlení se nad naší celkovou historickou situací stačí.

Profesor Beneš vystudoval historii a filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze. Věnuje se zejména dějinám dějepisectví, teorii a metodologii historické vědy a didaktice dějepisu. Je autorem či spoluautorem mnoha knih (například Dějiny středověku a raného novověku (1992, 1996), České dějiny I (2001), Dvojí rok 1968 (2010), Duchem, ne mečem (2003), Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví (1993), Hledání jistoty v bouřlivých časech (2006), Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě (2013)), napsal mnoho učebnic dějepisu. V současné době působí na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty a na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., fyzik, Katedra aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích

    Kvantová mechanika a realita

Abstrakt: Kvantová mechanika radikálně změnila náš pohled na fyzikální realitu. Jedna z nových otázek, s touto teorií spojených, se týká problému měření a interpretace kvantových stavů a role „pozorovatele“. K dalším jevům, s kterými se v klasické fyzice nesetkáváme, patří role pravděpodobnosti v základech kvantové teorie nebo superpozice a zapletení kvantových stavů. Po mnoho desetiletí většina fyziků pokládala za dostatečné, že kvantová mechanika dává sadu instrukcí, předpovídajících průběh mikroskopických dějů, a problémy spojené s interpretací teorie považovali za pouhý filozofický balast. Avšak článek Johna Bella z roku 1964 ukázal, že některé zdánlivě filozofické otázky mají fyzikální důsledky, které mohou být experimentálně testovány. Tyto testy jsou v současné době akcelerovány rychlým technologickým vývojem, umožňujícím manipulovat s jednotlivými kvantovými objekty, jako jsou fotony nebo elektrony. Příspěvek se zabývá některými otázkami kvantové fyziky ve spojení se současnými experimenty. S jejich výsledky je pojetí reality, převzaté z klasické fyziky, v přímém rozporu. Lidské porozumění realitě i lidská představivost jsou založeny na přímé makroskopické zkušenosti, která v mikrosvětě prostě neplatí.

Docent Blažek vystudoval matematickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Zabývá se obecnou fyzikou, aplikovanou fyzikou a matematickou fyzikou, kvantovou teorií rozptylu a v současné době především matematickým modelování procesů v plazmatu, a to ve spolupráci s Katedrou makromolekulární fyziky MFF UK v Praze. Působí na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zájem o fyziku podporuje i jako člen Ústřední komise Fyzikální olympiády.


Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., technik, Katedra technických studií, Vysoká škola polytechnická Jihlava. 

   Od fyzikální podstaty zvuku ke sluchovému vjemu a interpretaci
 
Abstrakt: V případě zvuku je prvním a nezbytným krokem pro interpretaci a hledání jeho významu sluchový vjem. Není překvapivé, že na nejvyšší kognitivní úrovni se mohou interpretace téhož komplexního podnětu (jako třeba řeči) lišit. Roztomilým příkladem budiž česko-francouzské manželství mého přítele, kde manželova slabika „no“ znamená ano, zatímco stejná manželčina slabika představuje „ne“. Méně zřejmé už ale může být, že i samotné elementární fyzikální parametry zvukového podnětu jsou vnímány odlišně v závislosti na mnoha externích i interních faktorech. Nejenže základní subjektivní vlastnosti zvuku, jako jsou kupříkladu hlasitost a výška tónu, nejsou dány pouze jeho intenzitou respektive frekvencí, sluchový systém také z podnětu mnoho informací odstraňuje a na druhé straně vjem obohacuje o aspekty, jež v podnětu nejsou přítomny. Při tom všem je zároveň sluchový systém schopen tak komplexních úkolů jakým nesporně je porozumění řeči nezávisle na její intenzitě, absolutní výšce či rušivém pozadí. Z hlediska neurofyziologie, psychoakustiky a audiologie tyto jevy představují velmi zajímavé problémy; některé z nich, včetně určitých paradoxů a přesahů do diagnostiky sluchu, budou představeny i v tomto příspěvku. 
 
Docent Bureš vystudoval výpočetní techniku a akustiku na fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, v roce 2014 habilitoval na VUT v Brně v oboru biomedicínské inženýrství. Od roku 2008 pracuje v oddělení neurofyziologie sluchu v Ústavu experimentální medicíny AVČR, částečně též na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a v Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky ČVUT. Jeho hlavním odborným zájmem je vjem zvuku, reprezentace a zpracování zvukové informace v nervovém systému. Téma rozvíjí jednak v oblasti experimentální, kde se zaměřuje na vliv akustického prostředí na sluchový systém zvířat, jednak v oblasti teoretické, kde navrhuje výpočetní a analytické modely funkcí sluchové dráhy. V poslední době se zabývá též vývojem komplexního audiometrického systému a výzkumem změn lidského sluchu v důsledku stárnutí a různých patologií. Ve volném čase se věnuje hře na nejrůznější hudební nástroje (steel kytaru, banjo, dobro, kytaru…), zpěvu a komponování, připravuje také rozhlasové pořady o bluegrassové hudbě.
 

 Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M., a JUDr. Adam Doležal, LL.M., právníci a bioetici, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha.

   Co je to právo? – právní hermeneutika a interpretační nejistota

Abstrakt: Tradičně bývá právo nazíráno jako normativní systém, který se skládá z právních norem, které jsou vtěleny v právních předpisech. Problém těchto právních norem je ten, že v konkrétních soudních případech musí být jednoznačným způsobem interpretovány, aby poskytly vodítko pro právní aplikaci – tj. zejména soudní rozhodování. Jak ovšem poukazuje právní praxe, výklad textových a i netextových  právních skutečností přináší obrovské množství nejasností a rozličných výkladových problémů, které se účastníci právních vztahů snaží využívat ve svůj prospěch. Další nejasnosti přináší i vzletné neurčité právní pojmy  jako je např. lidská důstojnost, které mohou být interpretovány různými způsoby podle subjektivního zaměření vykládajícího subjektu. Tento přepjatý interpretační subjektivismus vedl dokonce soudce Jerome Franka k památné glose, že „právo je to, co měl soudce k snídani“. Právní hermeneutika je věda, která se zabývá právní interpretací a právním porozuměním. Má předejít právě tomuto relativistickému chápání práva. Nicméně, jak se pokusíme nastínit na několika reálných právních případech, právní a morální předporozumění je často více směrodatným vodítkem pro chápání práva než striktní logický výklad právních norem.

Doktor Adam Doležal je absolventem Právnické fakulty v Praze (2004). Od roku 2011 je zaměstnán jako vědecký pracovník na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., v Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. Je autorem mnohých odborných a popularizačních prací z oblasti zdravotnického práva a bioetiky. Dlouhodobě spolupracuje také se Sdružením praktických lékařů České republiky, z.s..

Docent Tomáš Doležal je vedoucím oddělení soukromého práva  Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.  a současně vedoucím Kabinetu zdravotnického práva  a bioetiky.  Dále je vedoucím The Czech Unit of UNESCO International Network in Bioethics (Haifa) a kontaktní osobou  pro EACME (The European Association of Centres of Medical Ethics).  Doc. Doležal je uznávanou autoritou v oblasti medicínského práva  a deliktního práva. Právě těmto oblastem je věnována většina jeho publikací, ať článků, či monografií.


RNDr. Pavel Charamza, CSc., statistik, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

   Skóring – odhad ohrožení dětí

Abstrakt: Na základě dat o zhruba 6500 rodinách s dětmi do dvanácti let v ČR se odhadovaly nejvýznamnější faktory ovlivňující výskyt různých ohrožení dítěte. Jednalo se o pionýrský výzkum s touto problematikou. Bude představena použitá metodika na odhad výskytu zkoumaných rizik analogická odhadu rizik ve finanční sféře. Budou probrány problematické body použité metodiky a výstupy analýz.

Doktor Charamza vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil na různých analytických a později řídících pozicích v oblasti výzkumů veřejného mínění, zejména v oblasti médií a ve finanční sféře, kde se zabýval problematikou řízení kreditních rizik. V současné době je partnerem ve společnosti Quantitative Consulting. Pracuje rovněž ve společnost Median na pozici ředitel výzkumu, učí externě na VŠE a MFF UK, je členem správní rady nadace Sirius.


Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.logik a filosof, Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK Praha.

   Co je číslo? anebo jak proměnit kvantitu v kvalitu a vice versa

Abstrakt: Číslo či čísla v podobě, v níž se s nimi seznamuje každý v rámci elementárního, ale i vyššího odborného vzdělání, lze chápat nejen jako případ, ale i jako etalon kvantitativního přístupu k poznání. Ten má jednoduchý původ v okolnosti, že myšlení, souzení a usuzování spočívají takřka z definice v činění jasných a zřetelných rozdílů, k nimž patří také porozumění světu jako rozpadajícímu se do diskrétních, a tedy kvantitativně odlišných objektů a jevů. Čísla jsou v tomto příběhu nejprve nástroji této kvantifikace (ve větách jako „na louce je 100 ovcí“, „stůl je dlouhý 95,8 cm“), později se stávají i jejím předmětem (ve větách jako „5 je prvočíslo“, „π není algebraické číslo“, „přirozených čísel je méně než reálných“).
Hermeneutický problém, které chci v tomto přechodu sledovat, se týká souvislostí kvantitativních a kvalitativních vysvětlení. Tyto souvislosti lze v případě čísla sledovat v pokusech o jeho vlastní vymezení. Uvidíme pak, že samotný pojem čísla – kvanta – je všechno jiné než „jasný a zřetelný“, a to s ohledem na přehlížený, leč nepopiratelný fakt, že se matematika jako každý produkt kultury dále vyvíjí, což lze zvláště názorně ukázat na případě vývoje čísla reálného od jeho pythagorejského počátku po jeho současná pojetí. Tyto a podobné příklady mi poslouží k vyjasnění toho, v jakém smyslu lze i kvantitativní vědecké metody považovat za kvalitativní, a vice versa.

Docent Kolman působí na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK v Praze a na  Katedře filosofie a společenských věd Filosofické fakulty UHK v Hradci Králové. Přednáší analytickou filosofii, formální logiku, historii logiky, filosofii logiky a matematiky. Badatelsky se specializuje na témata z analytické filosofie a filosofie jazyka, s důrazem na jejich vztah k filosofii tradiční, zejména klasické německé Jeho dosud nejvýznamnějším textem je habilitační práce Filosofie čísla (Filosofia 2008), která obdržela cenu Kniha roku nakladatelství Academia a byla nominována na cenu Magnesia litera v kategorii odborná literatura. Další monografií je Logika Gottloba Frega (Filosofia 2002), oceněné Bolzanovou cenou; je také editorem sborníků Možnost, skutečnost a nutnost (Filosofia 2005) a From Truth to Proof (UK FF 2006).


 PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., anglista, Ústav anglistiky, Filozofická fakulta JU České Budějovice.

   O překladu literárním a odborném v době digitální revoluce

Abstrakt: Ve svém příspěvku se zamýšlím nad proměnou role překladu v dnešním globalizovaném světě, v němž je angličtina nová lingua franca a v němž hrají velkou roli digitální technologie. Argumentuji, že v posledních desetiletích se více než kdy jindy prohloubila propast mezi překladem technickým (odborným) a uměleckým. Výrazných proměn doznala i překladatelská praxe a kritéria kladená na překladatele. Významně se změnil i trh s překlady: zatímco ještě před dvěma desítkami let bylo běžné překládat firemní komunikaci mezi různými jazyky, dnes tato probíhá do značné míry v angličtině a ve značném rozsahu jsou též používány počítačové překladatelské nástroje. V uměleckém překladu – mám za to – se s rozvojem výuky angličtiny bude těžiště překladatelské praxe stále více posouvat k překladu těch nejnáročnějších literárních děl, přičemž důraz bude zejména na věrný stylistický převod než cokoli jiného.

Doktor Nagy vystudoval anglistiku a filozofii na Filozofické fakultě UK v Praze. Několik let vedl britskou sekci internetového portálu iliteratura.cz, články o současné britské próze publikoval v řadě peridik. Je autorem mnnoha doslovů k překladům z britské i americké literatury. Společně s Martinem Hilským se jako editor podílel na antologii doslovů Od slavíka k papouškovi (Host, 2002), sám pak publikoval sbírku esejů o literatuře inspirované Londýnem – Londýn stejný a jiný (Arbor Vitae, 2007) a dále také monografie In memoriam (Academia a Episteme, 2015) a Palimpsesty, heterotopie a krajiny (Karolinum, 2016). Do češtiny překládal jak beletrii (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templetonová, Julian Barnes, James Robertson), tak teoretické práce (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White). V současné době působí jako vedoucí Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích.


Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.,fyzik, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta MU Brno.  

   Čas – nejběžnější a nejzáhadnější realita.

Abstrakt: Všechny naše zážitky jsou rozloženy v čase. Co je však samotný čas? O tom uvažují filosofové a vědci už od dob antiky. Jak můžeme čas měřit, jak souvisí s prostorem, jak můžeme rozpoznat, že události na různých místech proběhly současně? V čem spočívá a na čem je založen rozdíl mezi minulostí a budoucností? Dílčí úspěchy v řešení těchto otázek nastolují otázky nové. Poslední výzkumy a úvahy naznačují, že jen hlubší pochopení povahy času by mohlo dovést k přijatelné „teorii všeho“ zahrnující i roli pozorovatele.

Profesor Novotný vystudoval fyziku pevné fáze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Na Masarykově univerzitě v Brně se zabývá obecnou teorií relativity, kosmologií a problémy matematické fyziky. Je autorem či spoluautorem řady odborných vědeckých prací, píše také eseje a filozoficky laděné úvahy, popularizuje fyziku. Je spoluautorem monografií „Mechanika ve fyzice“ (2001) a „Úvod do fyzikální kosmologie“ (2004) a autorem souboru esejů a úvah „Proč Platon nepral zeleninu“ (2001). Přeložil z angličtiny několik populárně vědeckých knih, např. J. Barrow: „Vesmírná galerie“, P. Woit: „Dokonce ani ne špatně“.


Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.,matematik, Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha.

   O klamnosti intuice a dalších úskalích matematikova života

Abstrakt: Nepříliš vážnou formou se zamyslím nad úlohou vědecké intuice a takzvaného „matematického myšlení“ v životě a při práci matematiků a vědců pracujících v příbuzných oborech. Na sérii příkladů demonstruji fakt, že při spoléhání se na naši (často klamnou) intuici není nikdy opatrnosti nazbyt.

Profesor Pick vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze. Dlouhodobě působil v Matematickém ústavu ČSAV a krátce učil na univerzitách v Cardiffu (UK) a St. Catharines (Kanada). V současnosti působí na katedře matematické analýzy MFF UK. Jeho hlavní odborné zájmy zahrnují prostory funkcí a integrální operátory, a také rekreační matematiku. Ze všech těchto oborů vedl doktorské disertační práce. Přeložil z angličtiny několik knih, většinou populárně naučných s tématikou blízkou matematice. Podílel se například na překladu knihy D. Hofstadtera „Gödel, Escher, Bach – existenciální gordická balada“ (Dokořán 2012). Často přednáší středoškolákům a středoškolským učitelům. Je místopředsedou České matematické společnosti.


Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c. mult., teolog, Katedra Nového zákona, Evangelická teologická fakulta UK Praha 

   Hermeneutika jako teorie porozumění

Abstrakt: Svůj příspěvek chápu jako upřesnění definice hermeneutiky, které se opírá o zkušenosti s výkladem starověkých textů. Tuto oblast označil za doménu hermeneutiky F.D.  Schleiermacher. Byla to tehdy v podstatě úvaha o filologických postupech, kterou dnešní lingvistika, která vychází z definice jazyka jako kódovacího systému, umožňuje rozšířit směrem „nahoru“ k reflexi vztahu jazyka ke skutečnosti i vztahu informace k jejímu hodnocení. Nemůžeme se ani vyhnout otázce, zda sociální stránka jazyka má anebo může mít i transcendentní rozměr (původní odvození  názvu hermeneutika od jména Hermés – jména posla bohů). Klasickou definici hermeneutiky můžeme rozšířit i směrem „dolů“ – k prostému překladu textu. Jejím základem je hledání metagramatiky, která spojí oba jazyky: Její definice je ale opět cestou k odhalení základních funkcí jazyka. Rozšíření definice hermeneutiky „nahoru“ a rozšíření „dolů“ jsou tak dvěma cestami k lepšímu poznání typicky lidské, otevřené existence. Patrně až na závěr se pokusím srovnat roli jazyka v přírodních a v humanitních vědách, včetně teologie.

Profesor Pokorný je evangelický teolog, filozof, biblista, historik, vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník. Vystudoval teologii a řečtinu, pak působil nějakou dobu jako evangelický farář. Od roku 1968 se plně věnuje vědě a je naším předním odborníkem na počátky křesťanství. Přednášel na mnoha univerzitách v Evropě i USA, účastnil se vykopávek v Egyptě a Jordánsku. Doma i v zahraničí publikoval desítky studií, je autorem několika monografií a také skript a učebnic. Nejznámější je jeho Píseň o perle – populární kniha o gnosi. Byl Je ředitelem Centra biblických studií AV ČR a UK v Praze a vedoucím Katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, funkce ale již předal následovníkům.


Janis Sidovský, PR specialista, manažer, producent, novinář

   Public relations jako umění interpretace

Abstrakt: Termínem „public relations – PR“ se obvykle rozumí techniky, pomocí nichž se někdo (obvykle nějaká instituce, zájmová skupina, ale může to být i jednotlivec) snaží ovlivnit mínění někoho jiného (obvykle veřejnosti).  Využívají se přitom poznatky z psychologie a sociologie, podstatnou součástí je dobrá znalost kontextu a cit pro situaci. Je to vlastně umění (vhodné) interpretace. PR vznikla současně se vznikem větších komunit, tedy už u starých civilizací, obrovského významu nabývá v současnosti, s rozvojem médií. Ve svém příspěvku budu mluvit o rozvoji a využití PR v České republice, nabídnu příklady z vlastní dlouhodobé praxe.

Medailonek: Janis Sidovský je manažer a producent, jeden ze zakladatelů public relations v českém šoubyznysu. Podílel se na propagaci divadelních představení (Dracula, Mamma Mia!, Bídníci) a v současnosti je producentem muzikálu Noc na Karlštejně znovu na Karlštejně. Vedl marketingovou komunikaci a program TV Barrandov, mediálně zastupuje Český národní symfonický orchestr, je scénáristou či producentem mnoha úspěšných televizních pořadů (např. Královny popu). V pověření Dagmar Havlové produkoval Poctu Václavu Havlovi v Národním divadle. Od poloviny 90. let je velmi aktivní v charitě.


Dr. med. Jan Tomaschoff, neurolog, psychiatr, psychoterapeut a karikaturista,   Düsseldorf, Německo.

   Kvalita medicíny ve výtvarné zkratce

Doktor Tomaschoff vystudoval medicínu,   pracuje jako neurolog a psychiatr  v Düsseldorfu. Jeho koníčkem je karikatura, amatérem ovšem už dávno není. Kreslí například pro jeden z největších německých deníků, Die Welt, pro týdeník Medical Tribune, publikuje v tradičních humoristických časopisech německy mluvící Evropy; v berlínském Eulenspiegel a švýcarském Nebelspalteru. Je držitelem mnoha ocenění za karikaturu, mimo jiné roce 2006 obdržel od Svazu novinářů Německou cenu za karikaturu, prestižní ocenění má ze soutěže OSN Ranan Lurie 2009 a 2012, ceny má z mezinárodních soutěží v Belgii, Japonsku, Itálii, ČR. První samostatnou výstavu v rodné České republice měl v roce 1992 v Malostranské besedě, od té doby u nás vystavoval mnohokrát. Vydal v Německu čtyři knihy kreslených vtipů, v ČR se jeho karikatura objevila v knížce Medicína založená na důvěře a dál v právě vycházející „Kvantifikace ve vědách o člověku. Jak upřímně miluje Hana Zdeňka?“


MUDr. Miroslav Verner, lékař, vedoucí laboratoří v Nemocnici České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice.  

   Rubikova kostka vnímání kvality ve zdravotnictví

Abstrakt: Autor, na základě své zkušenosti původně praktického lékaře, později ambulantního internisty, lékaře specialisty v oboru klinické biochemie a přeměny látkové, vedoucího odborného týmu, zdravotnického manažera a osoby odpovědné za kvalitu; ale také člověka mající zkušenost „spotřebitele zdravotní péče“ (tedy pacienta), představí ve své přednášce pohled na změny společenského prostředí a systému zdravotnictví z různých úhlů pohledu na kvalitu (jakost) a její vnímání různými aktéry, kterých se tato problematika dotýká. Zdůrazní rozpory mezi proklamacemi a realitou a nutnost vnímání především „lidské a společenské dimenze“ zdravotnického systému.


Doktor Verner absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Atestován z všeobecného lékařství – 1989, vnitřní lékařství 1992 a klinické biochemie 1995. Po dvouletém postgraduálním školení ve vojenské nemocnici pracoval jako praktický lékař, později též internista. Od r. 1995 primář oddělení klinických laboratoří v ON České Budějovice, poté od r. 1996 primář Oddělení klinické biochemie Nemocnice České Budějovice a.s., od r. 2004 ředitel Centrálních laboratoří. Hlavním odborný zájmem metabolická péče, lipidologie, buněčné mediátory. Od r. 1998 vyučuje klinickou biochemii na Jihočeské universitě, její Přírodovědecké fakultě a od r. 2002 též na Zdravotně sociální fakultě. Je členem České společnosti klinické biochemie (Čestný člen od r. 2009), České společnosti lékařské informatiky a České společnosti klinické farmakologie.


Michaela Žemličková, výtvarnice

   Interpretace kresbou

Abstrakt: Nejsem zvyklá přednášet, vyjadřuji se neverbálně. V čase vyhrazeném mé přednášce proto budu ukazovat svá díla. Pokusím se u toho vyprávět účastníkům konference o kresbě, kterou považuji za latinu v umění, o hledání podstatného. O malování myšlenek svojí vlastní hrou linek, o tom, že čím méně výrazových prostředků je použito, tím složitější je vyjádřit myšlenku a obsah (emoce, jemnost, energii, nadsázku…….).  Možná proto mám ráda jednoduchost a čistou linii perokresby.

Michaela Žemličková  žije a tvoří v Českých Budějovicích, studovala u akademického sochaře a pedagoga Františka Postla. Ve své tvorbě používá klasický způsob kresby perem a štětcem. V tvorbě převažuje černá a bílá, nevyhýbá se však ani barevným kombinacím. Má originální styl kresby jedním tahem, pro její práci je typická jednoduchá moderní linie, umělecká zkratka. Kresby tuší jsou vytvořeny na ručních a akvarelových listech. Její díla jsou v soukromých sbírkách a galeriích u nás i v zahraničí. Je autorkou pamětního listu pro hlavní město Praha a Obecní dům. Její díla je možno shlédnout v pražském Mánesu. Pro rok 2017 byla přizvána k účasti na evropském Bienále pořádaném mezinárodní asociací IWS a k účasti na EXPO 2017, které se bude konat v kazachšské Astaně.